Ponuda usluga u BiH

Kategorije: Vijesti.

Za sve osiguranike, koji imaju polisu životnog osiguranja:

 1. sa mjesečnom premijom od 40KM
 2. sa kvartalnom premijom od 120KM
 3. sa polugodišnjom premijom od 240KM
 4. sa godišnjom premijom od 480KM
 5. sa jednokratnom premijom od 5000KM

Odobravaju se sljedeći popusti:

10% komercijalnog popusta na sljedeće proizvode neživotnih osiguranja:

 • Na premiju osiguranja građevinskih objekata i stvari u njima (nastanjenih stanova i kuća) od opasnosti požara i drugih opasnosti,
 • Na premiju osiguranja nenastanjenih objekata od opasnosti požara i drugih opasnosti,
 • Na premiju kombinovanog osiguranja putničkih motornih vozila (auto kasko).
 • Na premiju osiguranja plovnih objekata (kasko i odgovornost)
 • Na premiju osiguranja usjeva i plodova
 • Na premiju osiguranja životinja

Popusti se odobravaju uz uvid u podatke sa kartice Dunav life club-a, koja glasi na ime.

Popusti važe za novozaključena osiguranja, a i prilikom obnove osiguranja.
Popusti se odnose na fizička lica, članove Dunav Life club-a, kao i na članove njihove porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva.
Ne postoji mogućnost kumuliranja popusta, predviđenih ovom odlukom i promotivnih popusta, predviđenih drugim odlukama, odnosno primjenjuje se popust, koji je povoljniji za osiguranika.